Xem thống kê số lượng học viên đăng ký khóa học

Để xem thống kê chi tiết số lượng học viên đăng ký các khóa học. Giảng viên vui lòng tham khảo thêm các hướng dẫn bên dưới.

Xem thống kê số lượt đăng ký cho tất cả các khóa học.

  • Đăng nhập tài khoản giàng viên.
  • Trong mục "Tính năng giảng viên" chọn "Báo cáo thống kê".

Screen_Shot_2017-04-19_at_4.36.57_PM.png

Để xem chi tiết thống kê học viên đăng ký cho từng / một số khóa học của giảng viên. 

  • Chọn khóa học muốn xem thống kê trong số các khoá đã xuất bản và chọn Áp dụng

Screen_Shot_2017-04-19_at_4.49.02_PM.png

Để kiểm tra nhanh số lượt đăng ký khoá học trong khoảng thời gian cụ thể.

  • Điều chỉnh thời gian xem Từ ngày... đến ngày và chọn Áp dụng

Screen_Shot_2017-04-19_at_5.14.18_PM.png

  • Hoặc chọn Xem nhanh rồi chọn khoảng thời gian đã được cài đặt sẵn trên hệ thống.

Screen_Shot_2017-04-19_at_5.16.07_PM.png

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk