Xem thống kê số lượng học viên đăng ký khóa học

Để xem thống kê chi tiết số lượng học viên đăng ký các khóa học. Giảng viên vui lòng tham khảo thêm các hướng dẫn bên dưới.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản của giàng viên.

Bước 2: Trong mục "Tính năng giảng viên" chọn "Báo cáo thống kê" để hiển thị thống kê học viên và số lượt học cho tất cả các khóa học.

Để xem chi tiết thống kê học viên cho từng khóa học của giảng viên. 

Mục "Thống kê các khóa" nhấp chọn khóa học muốn xem, và chọn "Áp dụng". Như hình bên dưới.

Để kiểm tra nhanh số lượng học viên và lượt học của họ trong khoảng thời gian cụ thể.

Nhấp chọn "Xem nhanh"

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk