Các trạng thái của bài viết Campaign

Sau khi hoàn tất việc nhập nội dung Campaign trên Brands Vietnam, bài viết của bạn vẫn ở trạng thái đang soạn thảo nằm trong mục "Campaign đang soạn thảo" và chưa được đăng.

Để bài viết được đăng và hiển thị ra bên ngoài profile của bạn. Vui lòng chọn nút "Đăng" ở vị trí bên phải trên cùng.

Trường hợp, bạn muốn xem trước bài khi ở trạng thái đăng như thế nào để đảm bảo bài được hiển thị gọn, đẹp và nội dung chính xác. Vui lòng chọn nút "Xem""Sửa" nếu muốn đều chỉnh lại thông tin.

Để xóa campaign, bạn vui lòng chọn nút "Xóa" > trong ô Xác thực chọn "Có, hãy xóa campaign"

Brands Vietnam sẽ xem xét và lựa chọn những campaign với nội dung hay và chất lượng để đăng nổi bật (nội dung campaign sẽ hiển thị bên ngoài của website Brands Vietnam trong mục Campaign). 

Hãy nhanh chóng sưu tầm và chia sẻ những campaign của bạn với cộng đồng nhé!

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk