Xem thống kê thu nhập giảng viên

Giảng viên có thể hoàn toàn chủ động việc quản lý doanh thu từ khóa học trên Brand Camp. Bên dưới là hướng dẫn xem thống kê doanh thu từ các khóa học của giảng viên.

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giảng viên.

Bước 2: Trong mục "Tính năng giảng viên" chọn "Thanh toán thu nhập" để xem thông tin chi tiết.

Screen_Shot_2017-06-12_at_5.26.04_PM.png

Để sử dụng tài khoản dư từ khóa học giảng viên vui lòng xem hướng dẫn bên dưới.

Bước 3: Chọn "Cập nhập" để nhập thông tin tài khoản ngân hàng.

Screen_Shot_2017-06-12_at_5.21.33_PM.png

Screen_Shot_2017-06-12_at_5.27.36_PM.png

Bước 4: Chọn "Làm lệnh rút tiền" để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của giảng viên

Screen_Shot_2017-06-12_at_5.29.05_PM.png

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk