Sơ lược về xử lý hậu kỳ video

Offline: Rough Cut / Voice / Slides

Xuất file. Transcode. Import hình, video cần thiết. Cắt ráp video, voice, slides đúng trình tự và thời lượng. Dự kiến: 3 ngày

Online: Music / Animation

Chèn nhạc nền, xử lý hiệu ứng phù hợp dựa trên slides của giảng viên. Ý kiến và chỉnh sửa. Dự kiến: 1 tuần

Xuất file HD 720p for HLS Streaming

Phù hợp với HLS Streaming Profile.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk