[VN] Bản quyền hình ảnh

Các nguồn hình thuộc nhóm Creative Common Attribution, nghĩa là chúng tôi có quyền sử dụng (display), sao chép (copy), xuất bản (distribute) VỚI ĐIỀU KIỆN phải ghi nhận nguồn gốc hình ảnh.

Các nguồn hình thuộc nhóm Creative Commons Zero, nghĩa là chúng tôi có quyền sử dụng (display), sao chép (copy), chỉnh sửa (modify), xuất bản (distribute), bao gồm cả cho mục đích thương mại (commercial purposes), mà không cần xin phép tác giả hay ghi nhận nguồn gốc hình ảnh.

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Article is closed for comments.
Powered by Zendesk