Demo: Live Shooting (no teleprompter)

1. Một người ngồi làm "tượng" để tạo sự quen thuộc và bối cảnh "đối thoại" cho giảng viên.

2. Camera chính đặt ngay sau lưng và bên trái hoặc bên phải người làm tượng.

3. Camera phụ đặt lệch góc 30 độ so với Camera chính.

4. Laptop thoặc thiết bị chiếu slide đặt lệch góc 30 độ ở phía đối diện. Yêu cầu giảng viên khi nhìn slide thì ngừng giảng hoàn toàn, điệu bộ giống như đang suy nghĩ.

Demo cách đặt thiết bị:

Bản video đã xử lý hoàn chỉnh:

Have more questions? Submit a request

0 Comments

Please sign in to leave a comment.
Powered by Zendesk